Våra stadgar

Inledning

SAUF är en självständig, religiöst och partipolitiskt obunden ungdomsorganisation. SAUF:s uppgift är att bedriva sin verksamhet bland Syrianska-Arameiska ungdomar och att tillvarata de Syrianska-Arameiska ungdomarnas intressen på det kulturella och sociala planet.

§ 1. Organisationens namn

Organisationens namn är ”Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet i Sverige” med förkortning SAUF, stiftad den 18:e oktober 1992. Benämningen som nämnts innan gäller inom Sverige.

Organisationens namn internationellt och på engelska är ”Syriac-Aramean Youth Federation in Sweden” med förkortning SAUF Sweden.

Syrianska Ungdomsförbundet i Sverige (SUF) bildades 18:e oktober 1992 och bytte namn den 27 mars 2010 till Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet i Sverige (SAUF).

§ 2. Målsättning

§ 2:1

SAUF skall arbeta för att medvetandegöra de syrianska-arameiska ungdomarna om deras identitet och kulturarv.

§ 2:2

SAUF är det paraplyorgan som skall representera och hjälpa till att organisera lokala syrianska-arameiska ungdomssektioner/ungdomsdistrikt och ungdomsföreningar i Sverige.

§ 2:3

SAUF skall verka för bildandet och utvecklandet av ungdomssektioner i de lokala föreningarna samt av enskilda ungdomssammanslutningar där ett behov föreligger.

§ 2:4

SAUF skall arbeta för att underlätta de syrianska-arameiska ungdomarnas integrering i det svenska samhället.

§ 2:5

SAUF skall belysa och förebygga/motverka olika former av aktuella sociala ungdomsproblem såsom alkohol- och narkotikamissbruk, kriminalitet, generationskonflikter etc.

§ 2:6

SAUF skall verka för könsjämlikhet och ökad jämställdhet.

§ 2:7

SAUF skall verka för att nå och engagera de syrianska-arameiska ungdomar som tidigare inte aktivt deltagit i föreningslivet.

§ 2:8

SAUF skall verka för att uppmuntra de syrianska-arameiska ungdomarna till högre studier.

§ 3. Förverkligande av SAUF:s målsättningar

§ 3:1

SAUF skall verka för att dess målsättningar förverkligas genom att det anordnas veckoslutskurser, konferenser, seminarier, utställningar, studiecirklar, idrottsliga arrangemang och andra liknande tänkbara aktiviteter.

§ 3:2

SAUF skall skapa förutsättningar för syrianska-arameiska ungdomar att träffas och utbyta erfarenheter samt för att etablera kontakter både nationellt och internationellt.

§ 3:3

SAUF skall tillsammans med olika organisationer verka för att kunskaperna, förståelsen och toleransen om/mot syrianerna fördjupas i det svenska samhället.

§ 3:4

SAUF skall verka för ett samarbete med berörda myndigheter och organisationer i syfte att tillvarata de syrianska-arameiska ungdomarnas intressen både nationellt och internationellt.

§ 4. Medlemskap

§ 4:1

Medlemskap i ungdomsförbundet beviljas de föreningar/sektioner som sympatiserar med och godtar ungdomsförbundets stadgar och målsättningar.

§ 4:2

För att upptas som medlem i SAUF skall den lokala föreningen eller ungdomssektionen uppfylla gällande regler enligt svenskt föreningsliv.

§ 4:3

a)  Under villkor att godta dessa stadgar har varje syriansk ungdomssektion och förening rätt till medlemskap i SAUF.

b)  Under förutsättning att det på hemorten saknas förening/ungdomssektion eller att andra starka skäl som prövats av ungdomsförbundets styrelse föreligger, kan även s.k. lokala ungdomssammanslutningar bestående av enskilda personer bli medlemmar. Förbundsstämman beslutar efter individuell prövning av ungdomsförbundets styrelse om en sådan gruppsammanslutning ska godtas som medlem eller ej. Vid ett eventuellt godtagande räknas dessa personer som fullvärdiga medlemmar med rätt att deltaga i ungdomsförbundets aktiviteter.

§ 4:4 

Alla som ansöker om ett medlemskap i SAUF skall till en början få ett beviljat samarbetsavtal (kallas ”samarbetsförening”) och kan beslutas av SAUFs förtroendevalda förbundsstyrelse. Detta för att se hur aktiv föreningen är och om den delar SAUFs ändamål och uppfyller kriterierna för att vara en aktiv SAUF-förening.

När den samarbetsföreningen uppfyller kraven för att ansöka om medlemskap och känner sig redo för det, skall förbundsstyrelsen ta emot en skriftlig ansökan från föreningen med en motivering och historia om föreningen som sedan skall lyftas upp till den årliga ”ordinarie” förbundsstämman för beslut. 

 

§ 5. Uteslutning

§ 5:1

Den eller de som åsidosatt de i § 1-4 fastställda riktlinjer för ungdomsförbundets arbete/verksamhet kan av förbundsstämman uteslutas. Beslut om uteslutning skall fattas med 2/3 majoritet.

§ 5:2

Ungdomssektioner och föreningar äger rätt till utträde ur SAUF sedan de till förbundsstyrelsen inkommit med protokollutdrag av vilket det skall framgå att beslutet om utträde har tagits på ett förbundsstämma med 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 6. Organisation

Organisationen sker enligt följande rangordning:

a) föreningar och ungdomssektioner/ungdomsdistrikt i vilket den huvudsakliga verksamheten bedrivs.

b) förbundsstyrelsen som utgör högsta beslutande organ mellan förbundsstämmorna.

c) Förbundsstämman som är högsta beslutande organ.

§ 7. Förbundsstämma

§ 7:1

Ordinarie förbundsstämma skall hållas varje år senast den 31:a mars. Exakt datum och plats beslutas av ungdomsförbundets styrelse. Kallelse till förbundsstämman skall utfärdas och utsändas av förbundsstyrelsen till samtliga sektioner och föreningar samt eventuella lokala sammanslutningar senast fyra veckor innan mötet.

§ 7:2

Rösträtt och valbarhet vid förbundsstämman tillfaller enligt nedan:

a)  ombud utsedda av ungdomssektioner/föreningar till det antal som framgår av moment 3.

b)  revisor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.

c)  omröstningen vid förbundsstämman skall bortsett från valprocessen vara öppen. Val av styrelsen förrättas med slutna valsedlar om det finns fler kandidater än de som anges i §8:1. I annat fall väljs styrelsen med öppen omröstning eller acklamation (ja-nej). Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 7:3

Medlemsföreningarnas ombudsantal på förbundsstämman skall fastställas enligt följande:

Antal medlemmar mellan 6-25 år

Antal ombud

1-50

1

51-150

2

151-300

3

301-500

4

501-700

5

701-

6


Ombudsfullmakt vid förbundsstämman skall styrkas med ett bevittnat utdrag ur ungdomssektionens/föreningens mötesprotokoll. Denna fullmakt skall tillställas förbundsstyrelsen senast två veckor före förbundsstämman.

§ 7:4

Vid ordinarie förbundsstämma förekommer följande ärenden:

1)      Förbundsstämmans öppnande.

2)      Upprop och fastställande av röstlängd för stämman.

3)      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4)      Fastställande av dagordningen.

5)      Val av stämmans ordförande.

6)      Val av stämmans sekreterare.

7)      Val av två justeringsmän, samt rösträknare, som jämte ordförande skall justera stämmans protokoll.

8)      Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste räkneskapsåret.

9)      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkneskapsåret

10)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.

11)  Fastställande av medlemsavgift

12)  Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

13)  Val av förbundsstyrelse, jämna årtal:

        a)    ungdomsförbundets ordförande för en tid av två år

        b)   sekreterare för en tid av två år

        c)    3  ledamöter för en tid av två år

        d)   3 suppleanter för en tid av ett år

        e)    2 intern revisorer för en tid av ett år

        f)     Val av en auktoriserad revisor för en tid av ett år.

        Val av förbundsstyrelse, ojämna årtal:

         a)      kassör för en tid av två år

         b)      3 ledamöter för en tid av två år

         c)      3 suppleanter för en tid av ett år

         d)      2 intern revisorer för en tid av ett år

         e)      Val av en auktoriserad revisor för en tid av ett år.

14)  Val av valberedning bestående av tre personer för en tid av ett år, varav den förstinvalda blir ordförande.

15)  Val av firmatecknare

16)  Behandling av förslag och motioner som väcks av styrelsen eller enskild medlem skall inkomma till styrelsen senast två veckor före mötet.

17)  Övriga frågor (här läggs endast punkter till från förbundsstyrelsen eller i tid inkomna frågor från medlemmar)

18)  Avslutande av förbundsstämman.

Justerat protokoll från riksstämman skall utsändas till medlemsföreningar eller ungdomssektioner senast fyra veckor efter förbundsstämman.

§ 7:5

Ungdomsförbundets styrelse får kalla till extra förbundsstämma om behov föreligger. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra förbundsstämma om revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst 2/3 av samtliga ungdomssektioner/föreningar.

Vid extra förbundsstämma får endast i dagordningen upptaget ärende behandlas/avgöras.

 

§ 8. Ungdomsförbundets styrelse

§ 8:1

Ansvariga för förbundsstämman är ungdomsförbundets styrelse som består av följande ledamöter:

a)  ordföranden
b)  sekreterare
c)  kassör
d)  ordinarie ledamöter

§ 8:2

Valbar som styrelseledamot är den person som godkänt SAUF:s stadgar samt förklarat sig redo att verka för dess målsättningar.

Som förbundsordförande får denne/denna samtidigt som uppdraget/mandatet fortlöper ej sitta upptagen i någon region- eller föreningsstyrelse inom SAUF:s organsitation.  

§ 8:3

Förbundsstyrelsens ledamöter kan väljas obegränsat antal gånger i följd

§ 8:4

Förbundsstyrelsen är beslutsmässigt till 2/3 av ledamöterna närvarande. Begäran om utträde ur styrelsen skall göras skriftligen. Efter accepterat utträde ur styrelsen blir förste suppleant ordinarie ledamot. En ledamot som inte deltar vid tre påföljande sammanträden utan att anmäla av styrelsen godtagna skäl skall ställa sin plats till förfogande.

§ 8:5

Suppleanterna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt men dock ej rösträtt vid styrelsens sammanträden.

§ 8:6

Förbundsstyrelsen har följande uppgifter:

a)  att vidtaga lämpliga åtgärder för att förverkliga ungdomsförbundets målsättningar enligt §2

b)  att sköta anställningen av avlönad personal

c)  att tillsätta och likaså upplösa olika kommittéer

d)  att förvalta ungdomsförbundets egendom

e)  att årligen senast 1:a mars till de av förbundsstämman utsedda revisorerna överlämna räkenskaper för det närmast föregående kalenderåret

f)  att till ordinarie förbundsstämma avge berättelser över ungdomsförbundets verksamhet och den ekonomiska förvaltningen samt att framlägga förslag till riktlinjer för verksamhet och budget för nästkommande år

g)  att verkställa av förbundsstämman tagna beslut

h)  att representera ungdomsförbundet inför olika myndigheter och organisationer

§ 9. Motioner

Motionsrätt tillkommer endast medlemmar och förbundsstyrelsen. Motioner skall vara ungdomsförbundet tillhanda senast två veckor före ordinarie förbundsstämma.

§ 10. Firmateckning

Föreningens firma tecknas enskilt av styrelsens ordförande och dess kassör.

§ 11. Ekonomi

§ 11:1

Ungdomsförbundets verksamhet finansieras genom bidrag från statliga myndigheter, medlemsavgifter, anslag, gåvor och inkomster från andra källor.

§ 11:2

Ungdomsförbundets räkenskaper skall föras enligt vid aktuell tidpunkt gällande bokföringslag/praxis. Årligen den 31:a december skall den sammanföras i ett fullständigt bokslut enligt god redovisningssed.

§ 12. Revision

Ungdomsförbundets räkenskaper och balansräkning samt styrelsens förvaltning granskas av två stycken av förbundsstämman utsedda revisorer. Det åligger revisorerna att till förbundsstämman avge revisionsberättelse, balansräkning och resultaträkning.

§ 13. Stadgeändring

§ 13:1

Ändring av ungdomsförbundets stadgar kan endast ske genom beslut på förbundsstämman med 2/3 majoritet.

§ 13:2

Förändring av § 1, 13, 14 och 15 krävs dock sådant beslut med 2/3 majoritet av två påföljande förbundsstämman där minst ett skall vara ordinarie förbundsstämma. Dessutom måste en period om minst 90 dagar förflyta mellan förbundsstämmorna.”

§ 13:3

Förslag till stadgeändring skall av förbundsstyrelsen jämte dennas yttrande däröver utsändas till samtliga lokala föreningar/sektioner senast två månader före förbundsstämman.

§ 14. Tolkningsföreträde

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet har tolkningsföreträde för dessa stadgar mellan förbundsstämmorna.

För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk utan bara situationen är sådan att det typiskt sätt finns skäl att misstänka partiskhet. Därför ska man tydligt resevera sig i styrelseprotokollet för att inte riskera förbundets beslutsfattande.  

§ 15. Upplösning

§ 15:1

Vid eventuell upplösning av ungdomsförbundet skall dess tillgångar i första hand tillfalla Syrianska Riksförbundet i Sverige och i andra hand de lokala föreningarnas ungdomssektioner.

§ 15:2

Upplösning kan endast ske med upplysning av ungdomsförbundet.