SAUFs Integritetspolicy

Detta policydokument ämnar klargöra Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundets (förkortat SAUF med organisationsnummer 815600–0526) officiella ställningstaganden för att respektera den enskildes integritet enligt GDPR då SAUF ska tillämpa vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Läs mer under: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Som medlem i förbundet eller kund i vår webshop (arameawebshop.com) accepterar du denna policy och vår behandling av dina personuppgifter.

Varför SAUF hanterar personuppgifter
SAUF kan inte vara organiserat, bedriva en verksamhet eller söka medel om man inte har ett giltigt medlemsregister. Något som är byggt på medlemmarnas personuppgifter.

SAUF hanterar även personuppgifter vid tillfällen där man som person anmäler sitt engagemang till evenemang, projekt och aktiviteter och även för kunder hos förbundets webshop.

SAUF behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidrag.

Personuppgiftsansvarig
Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundets (SAUF) är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för förbundets verksamhet.
Kontakt: Förbundskansliets e-post kansli@sauf.nu, eller telefon 08-550 328 10.

SAUFs samverkansparter
SAUF är anordnare av förbundets arbete och därmed ansvarig för behandling av personuppgifter insamlade i samband med verksamhet genomförd med samverkanspart. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd av endast SAUF.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Administration av medlemmar och föreningar
Det är nödvändigt för SAUF att hantera deltagares personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med deltagare. Man måste lämna vissa personuppgifter till SAUF för att kunna bli medlem och delta i förbundets verksamhet.

Tillgodose krav från bidragsgivare
SAUF behandlar personuppgifter för att tillgodose krav från bidragsgivare så att de kan kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska vår verksamhet med ändamålet att säkerställa att regler och villkor för bidrag följs.

Kundregistrering
SAUF behandlar kunders personuppgifter när de gör köp i förbundets webshop. Detta för att kunna leverera produkter och ha korrespondens med våra kunder.

Direkt marknadsföring
SAUF behandlar deltagares personuppgifter för marknadsföringsåtgärder utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra våra aktiviteter och produkter.

Teknisk Data
Vi samlar in teknisk information från din dator eller mobila enhet i samband med att du använder vår hemsida. Exempel på data kan vara IP-adress, webbläsartyp och version, skärmupplösning, språkinställningar, geografisk ort och operativsystem. Teknisk data kan också innehålla information om hur du använder vår hemsida och om du stöter på tekniska problem. Även om vi normal sett inte använder teknisk data för att identifiera specifika personer, kan man ibland identifieras med hjälp av den.

Övrig verksamhet
SAUF behandlar personuppgifter i övriga delar av verksamheten i de fall där det finns berättigade intressen för behandlingen.

Överföring av uppgifter till tredje part
SAUF är skyldiga enligt förordning att på begäran överlämna de personuppgifter som statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter. Överföringen sker därmed med stöd av grunden rättslig förpliktelse.

SAUF överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer i informations- och administrationsändamål, exempelvis för vår medlemsdatabas. SAUF säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.

Överföring till tredje land utanför EU/EES
SAUF överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. SAUF har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftsleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Förändringar i integritetspolicyn
Denna policy kan komma att uppdateras för att återspegla förändringar i organisationen eller vår insamling och användning av dina personuppgifter. Du kommer att bli informerad om betydelsefulla ändringar görs, men vi rekommenderar även att du läser denna policy med jämna mellanrum för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar som gjorts. Det står på dokumentets första sida när integritetspolicyn uppdaterades senast.

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få veta om och hur SAUF behandlar dennes personuppgifter samt efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade.

Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås t.ex. om SAUF är skyldiga enligt lag eller förordning att spara uppgifterna. Den registrerade har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör denne som har lämnats till SAUF i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Den registrerade har alltid rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till din lokala SAUF-Förening. SAUF lagrar vissa personuppgifter från sina medlemmar i upp till 7 års tid för att man enligt lagstadgade krav, och myndighetskrav är tvungna till det.

Den registrerade har rätt att inge klagomål på SAUFs personuppgiftsbehandling direkt till SAUF via förbundskansliets e-post kansli@sauf.nu. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Senast uppdaterad den 24 maj 2018